Фирма „АНДРЕА ДИЗАЙН” ООД успешно изпълни проект „Ефективно използване на ресурсите в АНДРЕА ДИЗАЙН ООД” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0074-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По проекта бяха въведени в експлоатация Комбиниран лазер за рязане на метални листи и метални профили (1 бр.); Принтер за двустранен печат върху гъвкави медии с латексови мастила (1 бр.); Автосканираща универсална разкройваща машина – (1 бр.), които се използват за производството на следните продукти: рекламни чадъри, сенници и слънчобрани, вкл. чадъри с рекламни маси и столове. Посредством закупеното оборудване са внедрени пилотни за България технологични решения, които представляват производствена (процесна) иновация. Иновацията се състои в значително подобрен начин на производство на рекламни чадъри, сенници и слънчобрани, вкл. чадъри с рекламни маси и столове чрез значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и софтуера. Посредством това се превъзмогнаха ограниченията на досегашните технологични решения за производствения процес и се подобри ресурсната ефективност в производството.

Технологичните решения се основават на най-ново поколение производствено оборудване, прилагащо съвременни технологии и софтуер, чрез които фирмата стартира иновативен и пилотен за България производствен процес, като запази базисния производствен процес, но го подобри значително. Технологичните решения (ТР), обект на внедряване, са:

  1. Комбинирано фибер лазерно рязане за метални листи и метални профили – осъществено чрез закупения Комбиниран лазер за рязане на метални листи и метални профили – 1бр.

  2. Двустранен печат върху гъвкави медии с латексови мастила – осъществено чрез закупения Принтер за двустранен печат върху гъвкави медии с латексови мастила – 1бр.

  3. Високоефективен автоматичен разкрой с мигновена детекция на точките за изрязване – осъществено чрез закупения Автосканираща универсална разкройваща машина – 1бр.

Чрез въведеното в експлоатация оборудване, употребата на суровини и спомагателни материали ще се сведе до:

  • Намалено количество използвани суровини при производството на единица продукция (чадъри, сенници и и слънчобрани):

Средно претеглена стойност на намаление: 10.7523%

  • По-ефективно управление на отпадъка:

Среднопретеглена стойност на намалението: 39.3188%

  • Преминаване от „рециклиране” към първа степен „предотвратяване” съгласно йерархията при управление на отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на отпадъците, при управление на следните отпадъци: 04 02 09 Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер); 12 01 01 Стърготини, стружки и изрезки от черни метали; 12 01 03 Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали; 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки

  • Намален специфичен отпадъчен поток: код 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки

  • Намалено количество използвани опасни химични вещества при производството на единица продукция с 70.69%

  • Намалено количество емисии от производството

По този начин закупеното и въведено в експлоатация оборудване и внедрените пилотни технологични решения в производството доведоха до подобряване ресурсната ефективност на производството чрез по-устойчиво използване на суровините, намалено количеството некачествена продукция/отпадъци, предотвратяване на производствен отпадък и намалени емисии от производствената дейност.

Umbrellas / Sunbeds / Flags

POS Materials

Corporate Identity